Thứ Năm, ngày 15 tháng 8 năm 2013

Bài 51 - Thiết bị đóng cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà

DOWNLOAD
BÀI 51: THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT VÀ LẤY ĐIỆN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ
                                                     
I. MUÏC  TIEÂU
1. Veà kieán thöùc
v Hieåu ñöôïc coâng duïng, caáu taïo vaø nguyeân lí laøm vieäc cuûa moät soá thieát bò ñoùng caét vaø laáy ñieän cuûa maïng ñieän trong nhaø.
v Hiểu được cấu tạo, công dụng của cầu dao, công tắc điện, nút ấn, ổ điện và phích cắm điện.
v Hiểu được nguyên lí làm việc, vị trí lắp đặt của các thiết bị điện trong mạch điện.
2. Veà kó naêng
3. Veà thaùi ñoä
II. CHUAÅN BÒ
   Giaùo vieân
v Nghieân cöùu SGK
v Vaät maãu: coâng taéc, caàu dao, oå ñieän, phích caém ñieän.
v Tranh phoùng to caùc thieát bò ñieän (neáu coù)
   Hoïc sinh
III.TIEÁT DAÏY TREÂN LÔÙP
  1. OÅn Ñònh lôùp
  2. Kieåm tra baøi cuõ
+ Haõy neâu caùc ñaëc ñieåm cuûa  maïng ñieän trong nhaø ?
+ Haõy neâu caùc yeâu caàu cuûa maïng ñieän trong nhaø ?
  3. Baøi môùi
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung
Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi môùi
GV ñaët nhöõng caâu hoûi coù lieân quan ñeán caùc thieát bò ñoùng caét vaø laáy ñieän. Sau ñoù ñi vaøo noäi dung töøng phaàn.
Hoaït ñoäng 2:Tìm hieåu caùc thieát bò ñoùng caét maïch ñieän
1. Coâng taéc ñieän
-         Yeâu caàu HS quan saùt hình 51.1 SGK vaø hoûi: tröôøng hôïp naøo ñeøn saùng, ñeøn khoâng saùng? Neâu coâng duïng cuûa coâng taéc ñieän?
-         Yeâu caàu caùc em xem  hình 51.2 SGK sau ñoù giôùi thieäu veà caáu taïo cuûa coâng taéc ñieän.
-         Yeâu caàu HS giaûi thích yù nghóa con soá 220V-10A ghi treân coâng taé.
-         Trình baøy vieäc phaân chia caùc loaïi coâng taéc keát hôïp vôùi caùc vaät maãu ñeå HS quan saùt. Yeâu caàu caùc em quan saùt hình 51.3  SGK, thaûo luaän nhoùm ñeå ñieàn keát quaû vaøo baûng 51.1
-         Yeâu caàu HS tìm nhöõng töø thích hôïp ñeå hoaøn thaønh nguyeân lí laøm vieäc cuûa coâng taéc.Sau ñoù cho caù nhaân HS ñieàn nhöõng töø thích hôïp vaøo caùc khoûang troáng.
-         Nhaän xeùt vaø hoaøn thieän caâu traû lôøi sau ñoù chuyeån yù qua phaàn khaùc.
2. Caàu dao
-         Giôùi thieäu chung veà coâng duïng, tính chaát vaø öu ñieåm cuûa caàu dao.
-         Caàu dao goàm maáy boä phaän chính ? Treân caàu dao coù ghi caùc soá lieäu kyõ  thuaät laø gì?
-         Yeâu caàu caùc em quan saùt hình veõ vaø cho bieát caùch phaân loaïi cuûa caàu dao  vaø neâu yù nghóa cuûa caùc soá 250V-15A ghi treân moãi caàu dao?
Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu thieát bò laáy ñieän
1. OÅ ñieän.
-         Cho HS quan saùt oå ñieän sau ñoù hoûi: OÅ ñieän goàm maáy boä phaän? Teân goïi caùc boä phaän ñoù? Laøm baèng vaät lieäu gì?
-         Nhaän xeùt vaø hoøan thieän caâu traû lôøi.
2. Phích caém ñieän
-         Keát hôïp vôùi vaät maãu trình baøy veà coâng duïng, caáu taïo, phaân loaïi phích caém ñieän .
Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá daën doø
     Nhaán maïnh laïi nhöõng kieán thöùc troïng taâm cuûa baøi daïy.
     Yeâu caàu caùc em veà nhaø chuaån bò baøi tieáp theo” Thieát bò baûo veä cuûa maïng ñieän trong nhaø –thöïc haønh”  vaø ñoïc qua baøi thöïc haønh.-         Tröôøng hôïp a: ñeøn saùng. b: ñeøn khoâng saùng, Coâng duïng cuûa coâng taéc laø ñoùng caét doøng ñieän.
-         Laéng nghe
-         Giaûi thích yù nghóa
-         Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû cuûa nhoùm
-         Tieán haønh ñieàn vaøo oâ troáng-         Laéng nghe

-         Traû lôøi theo söï hieåu bieát cuûa caù nhaân.

-         Traû lôøi theo söï höôùng daãn cuûa GV

-         Traû lôøi caù nhaân

- Laéng nghe, quan saùt, ñaët caâu hoûi coù lieân quanBaøi 51: THIEÁT BÒ ÑOÙNG CAÉT VAØ LAÁY ÑIEÄN CUÛA MAÏ NG ÑIEÄN TRONG NHAØ. THÖÏC HAØNH

I- THIEÁT BÒ ÑOÙNG-CAÉT MAÏCH

1. Coâng taéc ñieän
a.     Khaùi nieäm
b.     Caáu taïo
Goàm: Voû, cöïc ñoäng, cöïc tænh
Cöïc ñoäng vaø cöïc tænh thöôøng laøm baèng ñoàng.
c.     Phaân loaïi
-         Döïa vaøo soá cöïc: coâng taéc 2 cöïc, coâng taéc 3 cöïc
-         Thao taùc ñoùng caét: coâng taéc , baäc, baám,…
d. Nguyeân lí laøm vieäc
Khi ñoùng coâng taéc, cöïc ñoäng noái vôùi cöïc tónh laøm kín maïch. Khi ñoùng coâng taéc , cöïc ñoäng taùch khoûi cöïc tænh laøm hôû maïch ñieän.
2. Caàu dao
a. Khaùi nieäm
-         Laø moät loaïi thieát bò ñoùng caét doøng ñieän baèng tay ñôn giaûn
b. Caáu taïo
Goàm 3 boä phaän chính: Voû, caùc cöïc ñoäng vaø caùc cöïc tænh, ñieän aùp vaø doøng ñieän ñònh möùc.
c. Phaân loaïi
-         Soá cöïc: Moät cöïc, 2 cöïc ,…
-         Söû duïng: moät pha, 3 pha

II. THIEÁT BÒ LAÁY ÑIEÄN

1. OÅ ñieän:
Laø thieát bò laáy ñieän cho caùc ñoà duøng ñieän nhö: baøn laø, beáp ñieän
2. Phích caém  ñieän
-         Coâng duïng: laáy ñieän cung caáp cho ñoà duøng ñieän.
-         Phaân loaïi: thaùo ñöôïc, khoâng thaùo ñöôïc, choát caém troøn, choát caém deït

v Ruùt kinh nghieäm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét